Першая Кантакты Мапа
List pasterski Metropolity Tadeusza Kondrusiewicza na Światowy dzień modlitw o powołania
piątek, 15 kwietnia 2016 22:27

Boże, obdarz Kościół na Białorusi nowymi i świętymi powołaniami.

Umiłowani bracia i siostry!

1. W IV niedzielę wielkanocną, która jest nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, Kościół Katolicki obchodzi Światowy dzień modlitw o powołania do kapłaństwa. Słudzy ołtarza nie spadają z nieba i nie przylatują z kosmosu. Pochodzą z naszych środowisk, z naszych rodzin i parafii. Dzisiaj, jak ponad 2000 lat temu, Jezus woła swoich wybranych: „Pójdźcie za Mną, a uczynię Was rybakami dusz ludzkich”. W hałasie współczesnego świata z jego niebezpiecznymi wyzwaniami, młodzi ludzie nie zawsze słyszą ten głos. Dlatego trzeba się modlić, aby powołani szli za głosem Jezusa wzywającego ich do kapłaństwa i wstępowali do seminarium duchownego, by uzyskać odpowiednią formację.

Kościół nie może normalnie funkcjonować bez kapłanów, którzy działają mocą Chrystusa. Głoszą zawsze żywe i aktualne Słowo Boże, w którym znajduje się odwieczna i niezmienna prawda. Celebrują sakramenty, w których ludzie otrzymują potrzebną do zbawienia łaskę. Służąc innym, budują kościelną wspólnotę. Dlatego rola kapłana pozostaje niezmienną. On jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o Lud Boży i prowadzi go drogą zbawienia.

2. W drugi dzień świąt Paschy, 28 marca br., w wieku 92 lat zmarła Matka Angelika, założycielka znanej i popularnej na świecie katolickiej sieci medialnej (EWTN), która nadaje przez telewizję, internet, radio itd. Stacja nadaje w całym świecie i w wielu językach. W celu ewangelizacji wykorzystuje także humor. W 2002 r. przedstawiła pouczającą parodię psalmu 23 (22). Brzmi następująco:

„Telewizja jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć przed ekranem,
odwodzi mnie od wiary,
burzy spokój mojej duszy,
prowadzi mnie na drogi seksu, gwałtu i okrucieństwa reklamodawców.
Chociażbym szedł ciemną doliną obowiązków chrześcijańskich,
niczego się nie ulęknę, bo telewizja jest ze mną.
Jej kabel i pilot mnie pocieszą.
Jej reklama wchodzi w środek moich materialnych interesów
i namaszcza mą głowę świeckim humanizmem i duchem konsumpcji,
napełnia mój kielich chciwością.
Rzeczywiście, moja niewiedza i lenistwo są ze mną przez całe moje życie,
i będę mieszkał w domu nicości, oglądając telewizję przez długie dni”.

Jaki straszny sposób życia przedstawiony jest w tej parodii, prowadzący do duchowej śmierci! Tym czasem w oryginalnym brzmieniu psalmu 23 (22) ukazany jest  inny sposób życia:

„Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laską tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników;
Namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy”.

3. Słowa psalmisty ukazują szlak prowadzący do życia, pokoju i szczęścia. Jezus mówi w Ewangelii, że przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w pełni.

W okresie wielkanocnym słowa te nabierają szczególnego znaczenia. Przeżywamy paschalną tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus umarł na krzyżu, aby zmartwychwstać do nowego życia. Tym samym pokazał nam sposób osiągnięcia nowego życia, a mianowicie umierania dla grzechu i zmartwychwstania w łasce Bożej.

Nasz zsekularyzowany świat uważa, że zna odpowiedź na problemy naszego czasu. Jednak życie codzienne pokazuje, że nie jest ona prawdziwa i zamiast prowadzić do życia, pogłębia kryzys i wywołuje depresję. Wiedzie do tego, co świetnie ukazuje parodia psalmu 23 (22). Zsekularyzowany świat burzy życie duchowe i w imię zabawy i rozrywki prowadzi do zła. Przez to stajemy się duchowo ubogimi widzami telewizyjnymi.

Odpowiedź współczesnego świata jest podobna do złodzieja, który przychodzi, aby ukraść, zabić i zniszczyć. Tylko razem z Chrystusem umierając dla grzechu, możemy osiągnąć szczęście, którego pragniemy. Jezus uczy, że droga do szczęścia nie prowadzi przez spełnienie naszych pragnień, ale przez ofiarne życie, niesienie swego krzyża razem z Nim i tym samym odradzając w swoim życiu Jego życie. Dlatego On mówi, że jest Bramą, a kto przez nią przejdzie, będzie zbawiony.

4. Św. Jan Paweł II, którego 11-tą rocznicę narodzin dla nieba niedawno obchodziliśmy, wzywał nie bać się otworzyć drzwi Chrystusowi. Pasterz w Palestynie na noc zaganiał owce do zagrody przez specjalną bramę, aby przebywały w bezpiecznym miejscu. On sam spał przy tej bramie, aby żadna z owiec nie mogła wyjść z zagrody bez jego pozwolenia. Pasterz także wyprowadzał owce na dobre pastwiska.

Jezus, podobnie jak Dobry Pasterz, jest Bramą i każdy, kto przez nią przejdzie będzie bezpieczny, nic mu nie grozi. Jezus także troszczy się, aby wystarczyło im duchowego pokarmu i nie byli spragnieni.

Dzisiaj, gdy wspominamy Jezusa jako Dobrego Pasterza, powinniśmy modlić się, aby powołani do kapłaństwa usłyszeli Jego głos, poszli za Nim i na wzór Chrystusa byli współczesnymi Dobrymi Pasterzami.

5. Ojciec Święty tradycyjnie na Światowy dzień modlitw o powołania zwraca się do wiernych ze specjalnym orędziem. Tegoroczne motto brzmi – „Kościół – Matką powołań” (por. http://w2.vatican.va/content/francesco/ pl/messages/ vocations/documents/papa-francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html). Papież Franciszek pragnie, aby w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wierni odkryli prawdę, że powołanie do kapłaństwa rodzi się w kościelnej wspólnocie i jest darem Bożego miłosierdzia. Kościół jest „ziemią” na której wzrastają powołania, rozwijają się i przynoszą plon.                                  

W swoim orędziu Papież Franciszek zwraca naszą uwagę na następujące elementy powołania:

5.1. Po pierwsze papież mówi, że powołanie ożywa dzięki wspólnocie wiernych. Przez sakrament chrztu św. Bóg czyni nas cząstką Kościoła, aby w nim obdarzyć łaską powołania. Dlatego eklezjalny dynamizm powołania staje się antidotum na przeciętność i indywidualizm, by poświęcić swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Z tego względu papież wzywa wszystkich wiernych do odpowiedzialności za rozeznanie powołania do kapłaństwa i pomocy powołanym.

5.2. Dalej Papież podkreśla, że powołania rodzą się w Kościele. Od chwili, w której młody człowiek poczuł powołanie, powinien w nim dojrzewać <sens> Kościoła. Nikt nie jest powołany wyłącznie na określony teren, do grupy, czy ruchu religijnego, ale dla Kościoła i świata. Odpowiadając na Boże wezwanie, młody człowiek poszerza w sobie rozumienie Kościoła jako Ludu Bożego.

5.3. Papież zwraca uwagę, że powołanie wzrasta w Kościele. W procesie formacji kandydaci do kapłaństwa powinni poznawać wspólnotę Kościoła, w czym pomaga doświadczenie pracy apostolskiej wspólnie z innymi jego członkami.

5.4. Powołanie powinno być wspierane przez Kościół. Droga powołania nie kończy się święceniami kapłańskimi, lecz umacnia się w dyspozycyjności służenia tam, gdzie potrzebuje Kościół oraz w wytrwałości i stałej formacji. Cała wspólnota Kościoła powinna wspierać ten proces powołanych do kapłaństwa.

5.5. Szczególną uwagę Papież kieruje na znaczenie duszpasterstwa powołań i roli kapłanów w nim. Troska o powołania powinna być fundamentalną w posłudze kapłana. Kapłani powinni prowadzić poszukujących drogi powołania i tych, którzy poświęcili swe życie służbie Bogu i Kościołowi.

5.6. Zadaniem wszystkich wierzących jest uświadomienie sobie kościelnej dynamiki powołania, aby wspólnota wiary, za przykładem Maryi, mogła stać się matczynym łonem, które przyjmuje dar Ducha Świętego i rodzi nowe powołania do kapłaństwa. Macierzyństwo Kościoła przejawia się w wytrwałej modlitwie Ludu Bożego o powołania, a także poprzez wychowanie, prowadzenie i podtrzymanie tych, którzy słyszą wezwanie do służby Bożej.

6. Drodzy bracia i siostry!

Kościół na Białorusi potrzebuje nowych kapłanów, ponieważ wiele ludzi czeka na Ewangelię. Niechaj z naszych ust i serc płynie nieustanna modlitwa o powołania do kapłaństwa, aby Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i srebrny jubileusz odrodzenia struktur Kościoła Katolickiego w naszej Ojczyźnie zaznaczył się nowymi, świętymi powołaniami, by nigdy nie brakło nam pasterzy na wzór Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa, który jest Bramą do szczęśliwego życia na ziemi i w wieczności.

Zawierzając was wszystkich i nasze wspólnoty kościelne opiece Maryi – Matki Kapłanów – szczerym sercem błogosławię na modlitwę i inne inicjatywy w kwestii powołań w imię Ojca, + i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
Metropolita Mińsko-Mohylewski

Mińsk, 13 kwietnia 2016 r.
Srebrny jubileusz odrodzenia struktur
Kościoła Katolickiego na Białorusi


Wykorzystana literatura:

1. http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/vocations/documents/papa-francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html.

PS. Przewielebni kapłani niech przeczytają ten list pasterski wiernym 17 kwietnia 2016 r.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …