Першая Кантакты Мапа
List pasterski biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na rozpocznający się rok szkolny i katechetyczny 2016-2017
poniedziałek, 12 września 2016 15:21

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, drodzy diecezjanie!

Jak co roku, w trzecim tygodniu września obchodzimy kwartalne dni modlitw w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców. Z ufnością prosimy Pana Boga, za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki, o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny i katechetyczny. Wspieramy modlitwą nasze dzieci i młodzież, aby ich dzisiejszy codzienny wysiłek zdobywania wiedzy zaowocował już w niedalekiej przyszłości, gdy jako dorośli będą służyli całemu społeczeństwu, wnosząc swój wkład w jego rozwój. Modlimy się za nauczycieli i wychowawców, aby nie tylko rzetelnie i odpowiedzialnie przekazywali uczniom niezbędną wiedzę, ale słowem i osobistym przykładem uwrażliwiali ich na prawdziwe wartości ludzkie i chrześcijańskie. Naszymi modlitwami ogarniamy także rodziców, którzy z reguły mają największy wpływ na proces wychowania swych dzieci.

Nie ulega wątpliwości, że celem wszystkich wysiłków edukacyjnych i wychowawczych ma być zapewnienie młodemu człowiekowi warunków do wszechstronnego rozwoju, aby gdy wejdzie w rzeczywistość dorosłego życia, mógł sumiennie i odpowiedzialnie realizować czekające go zadania w społeczeństwie. Ten wszechstronny rozwój zakłada nie tylko zdobycie wiedzy i przyswojenie praktycznych umiejętności, które okażą się przydatne lub nawet niezbędne w przyszłości. Nam, jako chrześcijanom, zależy na tym, aby młode pokolenie wypracowało w sobie odpowiednie postawy moralne i etyczne, oparte na ponadczasowych, uniwersalnych wartościach ewangelicznych. Dlatego tak ważne jest, aby proces edukacyjny i wychowawczy dziecka czy młodego człowieka posiadał także swój wymiar duchowy i religijny.

Pierwszym i najważniejszym „miejscem”, w którym dokonuje się wychowanie człowieka do życia wiary, jest rodzina, a głównymi wychowawcami są rodzice. Dobrze jest, gdy właśnie od rodziców dziecko uczy się znaku krzyża i poznaje słowa modlitwy, gdy w rodzinie panuje atmosfera przepojona duchem wiary i tradycji, gdy jest praktykowana codzienna wspólna modlitwa i regularne uczęszczanie na niedzielną Mszę Świętą, częste korzystanie z sakramentów świętych i spełnianie innych praktyk religijnych. Ważne jest także, aby w rodzinie wspólnym wysiłkiem wszystkich jej członków tworzony był klimat prawdziwej miłości i zgody, zaufania i życzliwości, wzajemnego wsparcia i otwartości na bliźnich. Taka rodzina staje się wtedy prawdziwym „Kościołem domowym”, a słowa rodziców i ich osobisty przykład zapadają głęboko w serca dzieci, niczym ziarna wrzucone w ziemię, które w swoim czasie wydadzą obfite plony.

Dlatego pragnę przypomnieć wam, drodzy rodzice, o niezbywalnym prawie, a zarazem obowiązku wychowania dzieci w duchu wiary, zgodnie z obietnicą, którą złożyliście przed Bogiem i Kościołem, gdy zawieraliście sakramentalny związek małżeński, i którą ponowiliście, prosząc o włączenie swych dzieci do wspólnoty Ludu Bożego przez sakrament chrztu świętego. Tylko od was, drodzy rodzice, zależy, czy wasze dzieci otrzymają w rodzinie pierwszy i podstawowy przekaz wiary, który je wprowadzi na drogę życia chrześcijańskiego.

Kościół Święty nieustannie podkreśla ogromne znaczenie wychowania do życia wiary w rodzinie, które jest szczególnym, niczym niezastąpionym i bardzo potrzebnym rodzajem katechezy. Co więcej, jako Matka zatroskana o prawdziwe dobro wszystkich swoich dzieci, Kościół przychodzi z pomocą rodzicom chrześcijańskim, wspierając ich w dziele wychowania potomstwa, między innymi przez katechizację dzieci i młodzieży. W ten sposób wspólnota Kościoła realizuje misję powierzoną jej przez Chrystusa Pana, „który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2, 4).

Systematyczna katechizacja parafialna nie zastępuje wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, ale je uzupełnia i pogłębia. Nauka religii, organizowana przy parafiach, odbywa się według programów zatwierdzonych przez Kościół, które są dostosowane do wieku katechizowanych i ich możliwości poznawczych. Prowadzenie działalności katechetycznej powierzane jest osobom odpowiednio przygotowanym i mającym upoważnienie władz kościelnych. Uczęszczając na lekcje religii, dzieci i młodzież stopniowo poznają Słowo Boże i objawione prawdy wiary, odkrywają dla siebie bogactwo i piękno naszej tradycji religijnej, uczą się czynnego udziału w liturgii i korzystania z sakramentów świętych, praktyki modlitwy wspólnej i osobistej – jednym słowem, podążają drogą wychowania chrześcijańskiego prowadzącą „do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13).

Przypominam wam zatem, drodzy rodzice, o spoczywającym na was obowiązku zadbania o to, aby wasze dzieci uczęszczały na systematyczną katechezę parafialną. By w pełni zadośćuczynić temu obowiązkowi, nie wystarczy jedynie „doprowadzić” dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, ewentualnie do sakramentu bierzmowania. Udział w katechizacji obowiązuje dzieci i młodzież przez cały okres pobierania nauki w szkole, a rodzice dopuszczający się pod tym względem zaniedbań nie mogą się usprawiedliwiać ani rzekomym brakiem czasu, ani nadmiernym obciążeniem dzieci nauką w szkole, ani uczęszczaniem dziecka na treningi sportowe, kółka zainteresowań czy inne zajęcia pozalekcyjne.

Czcigodni kapłani, ojcowie zakonni, diakoni, osoby konsekrowane i wierni świeccy, którzy z oddaniem pełnicie misję katechizowania dzieci i młodzieży! Na początku nowego roku katechetycznego dziękuję wam za piękną i ofiarną posługę, za dyspozycyjność, poświęcenie i gorliwość, z jakimi przekazujecie radosne orędzie wiary chrześcijańskiej młodemu pokoleniu. Proszę was o dołożenie wszelkich starań, aby jak największa liczba dzieci i młodzieży w waszych wspólnotach parafialnych była objęta systematyczną katechezą. Niech Dobry Bóg darzy was swym błogosławieństwem i wspiera w odpowiedzialnym realizowaniu misji wychowawczej powierzonej wam przez Kościół.

Drogie dzieci i kochana młodzieży! Uczęszczajcie regularnie na lekcje religii, bądźcie pilni i gorliwi w poznawaniu Jezusa Chrystusa, otwarci na Słowo Boże, z chęcią i zapałem zdobywajcie wiedzę, którą przekazują wam katecheci, z wdzięcznością przyjmujcie ich rady, pouczenia i zachęty. Wzrastajcie w wierze i nadziei, w miłości Boga i bliźniego. Niech Dobra Nowina Jezusa Chrystusa, niestrudzenie głoszona przez Kościół, będzie prawdziwym światłem na wszystkich drogach waszego życia.

Zachęcam was wszystkich, drodzy diecezjanie, do modlitwy za dzieci i młodzież, a także za rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców. Niech rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny będzie pomyślny, twórczo wykorzystany i niech przyniesie wszystkim jak najobfitsze owoce duchowe.

Wszystkim wam, umiłowani bracia i siostry, z serca błogosławię, zawierzając was wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszych rodzin.

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

Grodno, 12.09.2016

Proszę przewielebnych księży o przeczytanie naszego Pasterskiego listu we wszystkich kościołach diecezji grodzieńskiej podczas każdej Mszy św. zamiast kazania w niedzielę 18.09.2016 r.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …