Першая Кантакты Мапа
List pasterski biskupa Aleksandra Kaszkiewicza z okazji rozpoczęcia peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej
poniedziałek, 08 maja 2017 08:19

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!

W bieżącym 2017 roku Kościół Katolicki na całym świecie obchodzi Wielki Jubileusz 100-lecia objawień fatimskich. W Portugalii, w okolicach miasteczka Fatima, w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku Matka Boża ukazywała się co miesiąc trojgu pastuszkom: dziesięcioletniej Łucji, dziewięcioletniemu Franciszkowi i siedmioletniej Hiacyncie. Przez rozmowy z dziećmi, a także przez znaki i wizje nadprzyrodzone, Maryja przekazała im orędzie dotyczące losów Kościoła, świata i całej ludzkości.

Do najważniejszych treści objawień fatimskich należy zaliczyć wezwanie ludzkości do nawrócenia i pokuty, prośbę o codzienne odmawianie różańca, o modlitwę wstawienniczą za grzeszników i o specjalne nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, polegające na przyjmowaniu Komunii świętej wynagradzającej za grzechy własne i świata w pięć pierwszych sobót miesiąca.

Matka Boża przepowiedziała także rychłe zakończenie pierwszej wojny światowej, wybuch i nieszczęścia drugiej wojny światowej, wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata, cierpienia wielu narodów, szerzenie się ateizmu i błędnych nauk po świecie, rozpoczęcie na dużą skalę prześladowań Kościoła i znieważanie osoby papieża. Ponadto, Maryja prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu i zapowiedziała, że jeżeli papież dokona tego aktu, Rosja się nawróci, a świat będzie się cieszył pokojem.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że 8 grudnia 1942 roku, w 25. rocznicę objawień fatimskich, papież Pius XII poświęcił w sposób prywatny cały Kościół powszechny i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi, a także zwrócił się do Kościołów lokalnych na całym świecie z prośbą o dokonanie tego samego aktu.

Do rozpowszechnienia orędzia fatimskiego przyczynił się także Jan Paweł II, po zamachu na jego życie, jaki miał miejsce w rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 1981 roku. Ojciec Święty odczytał swe cudowne ocalenie jako potwierdzenie autentyczności i aktualności przesłania fatimskiego, dlatego w pierwszą rocznicę zamachu udał się do Fatimy, aby podziękować Maryi za ocalenie życia. Tam, w Fatimie, Ojciec Święty powiedział: „Daty te spotkały się ze sobą w taki sposób, że musiałem odczuć, iż jestem tutaj przedziwnie wezwany. I oto dzisiaj przybywam. Przybywam po to, ażeby w tym miejscu podziękować Bożej Opatrzności [...] Jedna ręka wymierzała broń, a druga zmieniła kierunek kuli”.

Jan Paweł II podkreślił wtedy także „ewangeliczną wymowę” orędzia fatimskiego: „Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego stulecia. [...] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”.

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznych obchodów jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich będzie pielgrzymka apostolska Ojca Świętego Franciszka do Sanktuarium w Fatimie w dniach 12 i 13 maja bieżącego roku. Również poszczególne Kościoły lokalne na całym świecie będą podejmowały różne inicjatywy, mające na celu przypomnienie i pogłębienie znajomości orędzia fatimskiego.

W naszym Kościele Grodzieńskim uczcimy jubileusz peregrynacją figury Matki Bożej Fatimskiej. Peregrynacja rozpoczęła się 13 maja o godz. 12.00 uroczystą Mszą Świętą, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczuczynie. Podczas Mszy Świętej została poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej, która następnie nawiedzi każdą parafię naszej diecezji. Zakończenie peregrynacji będzie miało miejsce 22 października bieżącego roku, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w Bazylice Katedralnej w Grodnie.

Drodzy Bracia i Siostry!

Celem peregrynacji figury Matki Bożej jest przybliżenie wszystkim nam treści orędzia fatimskiego, wzbudzenie w nas ducha pokuty i nawrócenia, ożywienie pobożności maryjnej i rozpowszechnienie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Dlatego proszę już teraz każdego z Was o jak najlepsze przeżycie tego ważnego wydarzenia religijnego w naszym Kościele lokalnym.

Zachęcam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do udziału w specjalnym przygotowaniu duchowym i modlitewnym, które poprzedzi wizytę figury Matki Bożej Fatimskiej w każdej parafii.

Proszę także, aby nawiedzenie figury stało się okazją do żarliwej modlitwy osobistej i wspólnotowej, do przystąpienia do sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii Świętej, do udziału w organizowanych nabożeństwach i innych formach kultu maryjnego.

Byłoby dobrze, gdyby peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej zaowocowała podjęciem przez jak największą liczbę wiernych naszej diecezji praktyk codziennego odmawiania różańca, obchodów pierwszych sobót miesiąca, postu i pokuty, o które Maryja tak bardzo prosiła swoich czcicieli.

Niech peregrynacja i nabożeństwa z nią związane będą wyrazem naszej wdzięczności Opatrzności Bożej i Matce Najświętszej za nasz Kościół Grodzieński, za dar odrodzenia wiary na naszych ziemiach, za wszelkie łaski, którymi Dobry Bóg tak hojnie każdego z nas obdarza. Niech będą także przebłaganiem za to, że serca nasze i naszych bliźnich nie zawsze są otwarte na zbawcze działanie łaski Bożej.

Na obfitujące w owoce duchowe przeżywanie obchodów jubileuszowych i peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej wszystkim Wam, Drodzy Diecezjanie, z serca błogosławię.

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

Proszę czcigodnych Księży proboszczów i Administratorów o przeczytanie Pasterskiego Listu podczas każdej Mszy św. w V wielkanocną niedzielę – 14 maja we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji grodzieńskiej.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …