Першая Кантакты Мапа
Komunikat jego Ekscelencji Antoniego Dziemianko, Biskupa Pińskiego Z okazji obchodów 400-lecia poświęcenia kościoła w Rużanach
poniedziałek, 12 czerwca 2017 09:34

Drodzy Diecezjanie!

Diecezja Pińska w czerwcu 2017 r. przeżywa ważne wydarzenia. Nuncjusz Apostolski na Białorusi, Jego Ekscelencja Arcybiskup Gabar Pinter, 10 czerwca udzielił święceń kapłańskich diakonowi naszej diecezji księdzu Antoniemu Antipenko. Każde święcenia kapłańskie to radość, że nadal są powoływani przez Boga pracownicy do Niwy Pańskiej. Nasza Diecezja jest bardzo rozległa, obejmuje dwa województwa i ponad 3,5 mln mieszkańców.

Wydawało by się, że mała liczba wyświęcanych kapłanów to bardzo mało na tak wielkie potrzeby. Lecz kiedy uświadomimy, jak w dzień Zesłania Ducha Świętego Kościół stał się misyjny przez posługę 12 Apostołów i ich uczniów, wtedy zrozumiemy, że nawet niewelka liczba apostołów może przynieść wielki plon łaski Bożej.

Dziś nadal sa aktualne słowa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody...” (Mk 16, 15). Wierni temu wezwaniu Pana przed wiekami dotarły na nasze tereny gorliwi misjonarze i wielu świętych jak św. Andrzej Bobola. Dziś również rozlega się głos o nowe powołania do służyby Bożej.Kolejne święcenia kapłańskie niech staną się nowym impulsem w budzeniu powołań do służby kapłańskiej, misyjnej i zakonnej wśród młodych ludzi, którzy zostawiwszy swoje domy, prace i zajęcia oddadzą się na służenie Bogu.

Znakomitym przykładem wiekiej historii Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej na naszych ziemiach są dzieje kościoła parafialnego w Różanach, który w obecnym roku obchodzi jubileusz 400-lecia poświęcenia.

Nieco faktów z bliższej i dalszej historii tego kościoła. Źrodła archiwalne świadczą, że kościół katolicki w Różanie p.w. Najświętej Trójcy, późnorenesansowy, fundacji Lwa Sapiehy, został wybudowany i poświęcony w 1617 r. Przebudowany w 1779 r. w stylu wczesnego klasycyzmu według projektu architekta Jana Samuela Beckera, odnawiany w latach 1850 i 1891, nieprzerwanie czynny. Do boków kościoła w drugiej połowie XVIII w. przybudowano dwie kaplice: Św. Krzyża (w 1768 r.) i Św. Barbary (w 1787 r.). Bogate wyposażenie wnętrza ma cechy baroku, rokoka i wczesnego klasycyzmu. Ołtarz główny wykonany z brunatnego marmuru, zwieńczony jest półokrągłym frontonem z wizerunkami aniołów i herbem Sapiehów.

Sklepienie i ściany kaplic ozdabia polichromia z XVIII w. z motywami ewangelicznymi. Inne cenne elementy wyposażenia to obrazy z XVIII i XIX w., kuta barokowa barierka oddzielająca prezbiterium od nawy, bogato zdobione organy i ambona, wczesnoklasycystyczne ołtarze w kaplicach oraz rzeźbiarskie epitafium Bolesława Bispinga wykonane w 1789 r.

Całą scenerię miasteczka Różany przyozdabia nie tylko piękna świątynia katolicka, lecz także zespół pałacowy dawnej rezydencji książąt Sapiehów. Na początku XVII w. na pagórku górującym nad miasteczkiem kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Lew Sapieha wzniósł zamek, w którym jego syn, Kazimierz Lew Sapieha, podejmował m.in. króla Władysława Wazę w 1617 r. wraz z małżonką królową Cecylią Renatą. Podczas wojny w 1655 r. w pałacu różańskim oraz kościele przez kilka lat przechowywano trumnę z relikwiami św. Kazimierza przewiezioną tu z katedry wileńskiej przed spodziewanym nadejściem wojsk przeciwnika.

Rezydencja została zniszczona i opuszczona przez mieszkańców w wyniku wojny domowej w 1698 r. Odnowił pałac dopiero kanclerz litewski książę Aleksander Sapieha. Odnowiony pałac służył rozwojowi kultury. Jednak w 1793 r. syn Aleksandra, Franciszek Sapieha, przeniósł swą siedzibę do Dereczyna. Od tego czasu zaczął się powolny upadek różańskiej siedziby. W 1944 r. pałac był zniszczony. I dopiero w latach 2000-ch zaczęto prace restauracyjne.

Parafia katolicka w Rożanach w swej historii zostawała bez proboszcza tylko przez krótki czas w połowie XX w. W roku 1945 miejscowy kapłan był zmuszony przez reżim ateistyczny do wyjazdu. Opieką duszapsterską wiernych ogarnął Ks. Izydor Borys z Kosowa. W roku 1956 Różany odzyskały nowego proboszcza – Ks. Michała Woronieckiego CM. Po powrocie z łagrów, ten kapłan opiekował się najpierw parafią w Różanach, a po śmierci Ks. Izydora Borysa ilość obsługiwanych przez niego parafii wzrosła do 12.

W związku z brakiem kapłanów, którzy byli albo zabici, albo represjonowani, Ks. Michał musiał śpieszyć z posługą kapłańska do parafii na terenach od Puszczy Białowieskiej aż do Słonimia w odległościach ponad 100 km. Pod opieką Ks. Woronieckiego, gorliwego proboszcza z Różan, znajdowali się parafie dużego regionu na pograniczu obecnych diecezji Pińskiej i Grodzieńskiej. On dojeżdżał do parafii w Szereszewie, Porozowie, Kosowie, Słonimiu i wielu innych miejscowości. W najtrudniejszych czasach prześladowań ateistycznych kościół w Różanach z jego proboszczem stał się prawdziwą oazą wiary dla szeregu pokoleń wiernych z dużego regionu Białorusi, gdzie oni mogli przystąpić do sakramentów św., utrzymywać żywy kontakt z duszpasterzem.

W roku 1990, gdy minęli czasy agresywnej ateizacji i pojawiła się możliwość swobodnego wyznawania wiary, świątynia w Różanach otworzyła kolejną stronę swoich dziejów. Ks. Michał Woroniecki CM został zaproszony do nowopowstałego Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie jako ojciec duchowny, wychwawca nowych pokoleń kapłanów.

Na tym stanowisku on służył aż do śmierci w 1998 r. W tym czasie parafia w Różanach doczekała się nowych kapłanów ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, którzy gorliwie kontynuowali rytm pracy zadany przez ich współbrata, Ks. Michała, w odrodzonym dekanacie Prużańskim Diecezji Pińskiej.

Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy zostawili nam bogate i wielkie dziedzictwo wiary, wyrażone w monumentalnych świątyniach i biografiach wielkich pasterzy naszej ziemi. Przeżywanie radości ze święceń nowych kapłanów, którzy wychodzą z murów odrodzonego Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku, a także obchody 400-lecia poświęcenia kościoła w Różanach, niech będą dla całej naszej diecezji okazją, by spojrzeć na wielki skarb przeszłości naszego Kościoła partykularnego, jego pasterzy – biskupów i kapłanów. Niech przeżywanie tych radosnych wydarzeń będzie dla nas także zadaniem, aby za przykładem naszych przodków zachować skarb wiary katolickiej i godnie przekazać go następnym pokoleniom.

Z błogosławieństwem pasterskim, + Antoni Dizemianko
      Biskup Piński  
Pińsk, 10.06.2017 r.

Wielebni kapłani ogłoszą ten komunikat wiernym w niedzielę 11 czerwca 2017 r. podczas każdej Mszy św. oraz rozmieszczą jego tekst na przykościelnej tablicy ogłoszeń do końca miesiąca czerwca.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …